اسکیس

Esquiss

همه چیز در مورد  اسکیس

اسکیس  از دروس مهم و پایه معماری است  که در برنامه درسی جدید اضافه گردیده است.

برنامه درسی  جدید،  مصوب سال 1395  که در دانشگاه تهران  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد  و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال 1402 معتبر است .  

در برنامه درسی بازنگری شده دانشگاه فردوسی  یک درس اسکیس وجود دارد اما در دانشگاه تهران دو درس اسکیس 1 و اسکیس 2 تدریس می گردد که در ادامه به هر دو مورد می پردازیم:

دانلود:فایل کامل اسکیس