مرغ یا تخم مرغ

نظریه تکامل(فرگشت): موجودات طی چند میلیون سال با توجه به شرایط به تکامل رسیدند و از موجوداتی تک سلولی به موجودات پیچده امروزی مبدل گشته اند
پس موجود ماقبل مرغ ،تخمی گذاشته است که از آن مرغ به وجود آمده است

بیشتر بخوانید

جهانی ایده آل خلق کن رد کردن