مرغ یا تخم مرغ

نظریه تکامل(فرگشت): موجودات طی چند میلیون سال با توجه به شرایط به تکامل رسیدند و از موجوداتی تک سلولی به موجودات پیچده امروزی مبدل گشته اند
پس موجود ماقبل مرغ ،تخمی گذاشته است که از آن مرغ به وجود آمده است

بیشتر بخوانید