مدیریت

مدیریت فرایند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

مرغ یا تخم مرغ

نظریه تکامل(فرگشت): موجودات طی چند میلیون سال با توجه به شرایط به تکامل رسیدند و از موجوداتی تک سلولی به موجودات پیچده امروزی مبدل گشته اند
پس موجود ماقبل مرغ ،تخمی گذاشته است که از آن مرغ به وجود آمده است

بیشتر بخوانید