هندسه کاربردی

همه چیز در مورد  هندسه+ فایل PDF   عنوان درس:هندسه کاربردی Practical Geometry هندسه کاربردی از دروس مهم و پایه

بیشتر بخوانید

کارگاه مصالح و ساخت

همه چیز در مورد  کارگاه مصالح و ساخت + فایل PDF   عنوان درس:کارگاه مصالح و ساخت stuff and Fabrication

بیشتر بخوانید

مقدمات طراحی معماری 3

همه چیز در مورد مقدمات طراحی معماری + فایل PDF   عنوان درس: مقدمات طراحي معماری 3 Architectural Basic Design

بیشتر بخوانید